Oficjalny portal: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Deklaracja dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Deklaracja dostępności
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Strzelcach Opolskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
•brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
•mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Zgodność ze standardami-WCAG 2.1 Wygląd strony-WCAG 2.1
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Lelonkiewicz k.lelonkiewicz@sp1.strzelceopolskie.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4049430.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/.
Dostępność architektoniczna
Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 zlokalizowane jest na I piętrze budynku. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście pierwsze główne od strony ul. Kozielskiej. Wejście drugie główne od strony parkingu . Wejście trzecie prowadzące do Hali Sportowej Wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku znajduje się winda osobowa.  Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne , na parkingu wewnętrznym znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.. Nie jest możliwe wejście do szkoły z psem asystującym i psem przewodnikiem. W takim przypadku osoba niewidząca chcąc załatwić sprawę powinna nacisnąć dzwonek przywołujący pracownika szkoły. Dzwonki umieszczone są w wiatrołapach, przed wejściami głównym od strony parkingu oraz głównym do przedszkola. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw urzędowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
1.Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego, systemu językowo –migowego ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2.Kontakt z PSP nr 1 za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji:
•korzystanie z poczty elektronicznej: sekretariat@psp1.strzelceopolskie.edu.pl,
•korzystanie z faksu i telefonu stacjonarnego 774049430.
•EPUA
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2022-09-21 11:17:23)
Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2022-09-21 11:19:11)
Liczba odwiedzin: 1426
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij